Wednesday, March 5, 2014

မခုိင္မာေသးသည့္ ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေနဆဲ စေတာ့ ..............

သစ္ေနမိုး

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆီသုိ႔ အရွိန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနမႈႏွင့္အတူ မရွိမျဖစ္ ဒြန္တြဲပါလာရန္ လုိအပ္သည့္ အဂၤါရပ္တခု ျဖစ္ေသာ စေတာ့ေစ်းကြက္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီျဖစ္သည္။ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာတႏုိင္ငံတည္းသာ မရွိေသးေသာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ စတင္မည္ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာဆုိထားသည္။

စေတာ့ေစ်းကြက္ဟု ဆုိလုိက္သည္ႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္လာမည့္ အဓိက ရင္းျမစ္မ်ားတြင္ ထိပ္ဆုံးမွ ပါေနသည္မွာ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ၾကမည့္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းအမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာအစုိးရ၊ ဂ်ပန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ Daiwai ကုမၸဏီတုိ႔ ဖက္စပ္စနစ္ျဖင့္ တည္ေထာင္မည္ ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္္းတြင္ စာရင္း၀င္ေအာင္လုပ္၍ ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ လုိအပ္မည့္အခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ အျမတ္ေငြအနည္းဆုံး ၂ ႏွစ္ဆက္တုိက္ ရရွိထားေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ျခင္း၊ အနည္းဆုံးထည့္၀င္ ရင္းႏွီးေငြက်ပ္ သန္း ၅၀၀ ထည့္၀င္ၿပီး ကုမၸဏီျဖစ္ျခင္း၊ အနည္းဆုံး ရွယ္ယာရွင္အေရအတြက္ ၁၀၀ ရွိရမည္ျဖစ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ လက္တေလာတြင္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း လ်ာထားၾကသည္ကုို ေတြ႔ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စေတာ့ေစ်းကြက္ မေပၚေသးေသာ္လည္း အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ခြင့္ ရွိလာသည့္အတြက္ ထည္ေထာင္သည့္ အေရအတြက္ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အတူ ရွယ္ယာမ်ားကုိလည္း ေရာင္း၀ယ္ၾကသည္။

အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္မ်ားအရ ကနဦးရွယ္ယာရွင္ ၇ ဦးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ထုိ ၇ ဦးျဖင့္ တည္ေထာင္ထားသည့္ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း အမ်ားအျပားပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ စုစုေပါင္းမွာ ၁၄၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီဟု ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာဆုိထားသည္။

ထုိ ၁၄၀ ေက်ာ္ေသာ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ေရာင္း၀ယ္မႈ ရွိလာေနသည့္ ရွယ္ယာ Share certificate မ်ားမွာ Risk ဆုံးရႈံးႏုိင္ေျခ တန္ဖုိး (Risk) ကုိ တြက္၍ ရင္းႏွီိးျမွဳပ္ႏွံရသကဲ့သုိ႔ ခုိင္မာမႈတြင္လည္း မ်ားစြာအားနည္းသည္ကုိ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေပၚလာမည္ ဆုိပါကသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စာရင္း၀င္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္ ၀ယ္လုိအား၊ေရာင္းလုိအားႏွင့္အညီ ရွယ္ယာတန္ဖုိး အတက္အက်ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ေငြေပၚလြယ္မႈ Liquidity အပုိင္းအတြက္လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ကုိ ခလုတ္ႏွိပ္၍ အလွ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

စေတာ့ ေစ်းကြက္ မေပၚေပါက္ေသးဘဲႏွင့္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ား ေပါမ်ားလာျခင္း၊ ရွယ္ယာမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ျခင္းတုိ႔က အႏၱရယ္မ်ားေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာဆုိဖူးသည္။

“စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း မေပၚဘဲနဲ႔လည္း အခုရွယ္ယာေတြ ေရာင္းေနတာ အမ်ားႀကီးပဲ၊ သုိ႔ေသာ္ အဲဒီကုမၸဏီက ဘယ္ေလာက္ ခုိင္မာသလဲ၊ ေနာက္ဆုံးကုမၸဏီ သူေဌးက တာ့တာျပၿပီး ထြက္သြားလုိ႔ရတယ္။ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေပၚလာရင္ေတာ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြ သတ္မွတ္ၿပီး ဒီဟာေတြနဲ႔ညီတဲ့ ကုမၸဏီေတြကုိသာ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းေပးမွာဆုိေတာ့ တကယ္လုပ္မယ့္ ကုမၸဏီလား၊ ညာသြားမယ့္ ကုမၸဏီလားဆုိတာ စံႏႈန္းေတြ သတ္မွတ္ထားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ ေရာင္းခ်ခြင့္ရတဲ့ ကုမၸဏီေတြက အျပင္မွာေရာင္းခ်တဲ့ ကုမၸဏီေတြထက္ အမ်ားႀကီး ခုိင္မာသြားပါၿပီ” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအရ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ခြင့္ျပဳထားသကဲ့သုိ႔ တရား၀င္ ေရာင္းျခင္း၀ယ္ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္၍ရသည္။

ယင္းအပုိင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ စေတာ့အိတ္္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာေရာင္းခ်မည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယူသူတုိ႔ အပုိင္းတြင္ ၾကားခံေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ Security ကုမၸဏီတခုျဖစ္ေသာ Myanmar Securities Exchange Centre (MSEC) မွ Deputy Director ဦးသက္ထြန္းဦးက “ရွယ္ယာက တရား၀င္ ေရာင္းလုိ႔ရတယ္၊ ျပည္သူလူထုကလည္း တရား၀င္ ၀ယ္လုိ႔ရတာပဲ၊ ဒါေပမဲ့ အနာဂတ္မွာ ခုိင္မာမႈ ရွိလား မရွိိလားဆုိတာ ကုိယ့္ဘာသာ သိထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြက အကုန္အသစ္ေတြခ်ည္းပဲ။ အသစ္ေတြခ်ည္းပဲဆုိေတာ့ ေအာင္ျမင္သြားတာ ရွိႏုိင္သလုိ ေျခေခ်ာ္ လက္ေခ်ာ္လည္း ျဖစ္သြားႏုိင္တာပဲ။ ဒါကေတာ့ ၀ယ္သူမွာ သတိရွိဖုိ႔ပဲ။ ေရာင္းသူကေတာ့ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေရာင္းမွာပဲ” ဟု ေျပာသည္။

အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင္ ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်မႈ အပုိင္းတြင္ စည္းစနစ္က်မႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တုိ႔တြင္ တဖြဲ႔ႏွင့္ တဖြဲ႔ ကြာျခားမႈမ်ားရွိၿပီး ထုိအပုိင္းမ်ားတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း သက္တမ္းရင့္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ FMI ၏ ဥကၠဌ ဦးသိမ္းေဝက ဆိုသည္။

“အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီေတြကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔အပုိင္းေတြ အမ်ားႀကီးလုိပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ Compliant ခြင့္ျပဳလုိက္ေလ်ာမႈေတြ၊ Corporate governance အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအပုိင္းေတြေပါ့။ အဲ့ဒီအပုိင္းေတြ လုိပါတယ္လုိ႔ ျမင္တယ္၊ လက္ရွိရွယ္ယာေတြ ေရာင္းေနတဲ့အပုိင္းက တဖြဲ႔တဖြဲ႔နဲ႔ မူတည္ပါတယ္၊ ၿခဳံၿပီးေျပာလုိ႔မရဘူးေပါ့။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္းတဲ့ အဖြဲ႔လည္းရွိသလုိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေပါ့တဲ့ အဖြဲ႔လည္းရွိမွာပါပဲ” ဟု ဦးသိမ္းေဝက ေျပာသည္။

ရွယ္ယာ၀ယ္ယူမည့္ သူမ်ားအပုိင္းမွလည္း ရွယ္ယာေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေသာ လမ္းညႊန္ Prospectus တြင္ ဆုံးရႈံးႏုိင္မႈအပုိင္း Risk sector မ်ားကုိ အေသအခ်ာ ေလ့လာၿပီးမွသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွွံသင့္သည္ဟု ဗဟုိဘဏ္ ဒု ဥကၠဌ ဦးဆက္ေအာင္က ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေသာသူမ်ား အပုိင္းမွ ၾကည့္မည္ဆုိပါက ရွယ္ယာ တန္ဖုိးမ်ား အတက္အက် ျဖစ္စဥ္တြင္ ရွယ္ယာတန္ဖုိး တက္မွသာလွ်င္ အက်ိဳးအျမတ္ ပုိမုိမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရွယ္ယာတန္ဖုိးတက္သည့္ အေျခအေနက ေငြေဖာင္းပြမႈတက္သည့္ အေျခအေနကုိ မေက်ာ္လြန္ပါက ထုိက္သင့္သည့္ တန္ဖုိး ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရွယ္ယာက တက္သြားတယ္ဆုိပါေတာ့၊ ၁၀၀ ကေန ၁၁၀၊ ဒါဆုိ တဖက္က ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကလည္း တက္သြားမယ္ဆုိရင္ ရွယ္ယာတက္သြားတာက တကယ္တမ္း Real value မဟုတ္ဘဲနဲ႔ Inflation ေငြေဖာင္းပြမႈနဲ႔ တြက္လုိက္ရင္ သိပ္မကုိက္ပါဘူးဆုိတာ ျဖစ္ရင္ ျဖစ္သြားမယ္၊ တခုရွိတာက ရွယ္ယာက ေစ်းကြက္ ၀ယ္လုိအား မ်ားရင္ေတာ့ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထက္ ပုိၿပီးတက္သြားမွာပဲ၊ ေစ်းကြက္၀ယ္လုိအားနည္းလုိ႔ ရွယ္ယာတန္ဖုိး နည္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ရွယ္ယာ၀ယ္တဲ့သူက သိပ္မကုိက္ဘူးေပါ့။ ဒါက ကုမၸဏီကလုပ္ေပးလုိ႔ရမယ့္ ကိစၥမဟုတ္ဘူး၊ ေစ်းကြက္ေပၚမူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲသြားမယ့္ ကိစၥပါ” ဟု ဗဟုိဘဏ္ဥကၠဌ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိိေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ ရွိေနၿပီး ဆက္လက္ ျမင့္တက္ဖြယ္ ရွိေနသည္ဟုလည္း ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ (IMF) က ခန္႔မွန္းထားသည္။

လက္ရွိ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ရွယ္ယာမ်ား၏ ခုိင္မာမႈတုိ႔ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေနျဖစ္ေန ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အရွိန္ျမွင့္တင္မႈတြင္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္လာေသာ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ ရွိလာေရးအတြက္ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္္းကုိ မလြဲမေသြ လုပ္ေဆာင္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္လာရန္ဆုိသည့္ အပုိင္းတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာ က်န္ရွိေနသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အေကာင္းအထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လက္ရွိိတြင္ Share certificate ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္ ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းထားၿပီး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္။

ထုိ႔အျပင္ စေတာ့တြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏအရွိဆုံးဟု ေျပာရမည္ျဖစ္ၿပီး စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကုိ လုိင္စင္ခ်ေပးျခင္း၊ Security ကုမၸဏီမ်ားကုိ လုိင္စင္ခ်ေပးျခင္း စေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေငြေၾကးသက္ေသခံ လက္မွတ္ ႀကီးႀကပ္ေရးေကာ္မရွင္ Stock Exchange Commission ကုိ ဖြဲ႔စည္းရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိေကာ္မရွင္တြင္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ သူမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏုိင္သည္ဟု ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားရာ ယင္းေကာ္မရွင္တြင္ ပါ၀င္မည့္ သူမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနပါမည္။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားတြင္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ စေတာ့ကြ်မ္းက်င္သည့္ Security ကုမၸဏီ (ႏုိင္ငံတကာအေခၚ Broker) မ်ားလည္း ရွိလာဖုိ႔လုိသည္။ လက္ရွိတြင္ MSEC ကုမၸဏီတခုတည္းသာ ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ စေတာ့တြင္ စာရင္း၀င္ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိလာမည့္ Listed ကုမၸဏီမ်ား ေပါမ်ားရန္အပုိင္းတြင္လည္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အေလွ်ာ့အတင္းပုိင္းက လုိလာဦးမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေနအထားအရ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ ဂ်ပန္္ႏုိင္ငံမွ Diawa ကုမၸဏီ၊ တုိက်ိဳစေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတုိ႔ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ Joint Venture လက္မွတ္ မထုိးရေသးသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသာ စေတာ့အိတ္ခိ်န္း အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္တမ္းရင့္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ တခုျဖစ္သည့္ FMI ဥကၠဌ ဦးသိမ္းေဝက “ျဖစ္လာႏုိင္မလား၊ မျဖစ္လာႏုိ္င္မလားဆုိတာ လြယ္လြယ္ကူကူ ေျပာလုိ႔မရဘူး။ သူကျဖစ္လာဖုိ႔ရာ လုိအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒီလုိအပ္ခ်က္ေတြ ျပည့္စုံလာရင္ေတာ့ ျဖစ္သြားမွာေပါ့၊ မျပည့္စုံရင္ေတာ့ ေႏွာင့္ေႏွးသြားမွာေပါ့၊ ဒါကလည္း လာမယ့္တႏွစ္၊ တႏွစ္ခြဲမွာ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ အခ်က္ေတြပါ” ဟု သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိ ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားအရ ေ၀းေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူူ စေတာ့ေစ်းကြက္ ပီျပင္စြာ ျဖစ္မလာေသးသ၍ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္း၀ယ္မႈတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားဘက္မွ ဆုံးရႈံးမႈ Risk မ်ားကုိတြက္၍ ျမွဳပ္ႏွံေနရေသာ၊ ခုိင္မာမႈ မရွိသည့္ အေျခအေနက ဆက္၍ ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

Reactions:

0 ကြန္မန့္ေရးရန္:

Post a Comment