Monday, January 20, 2014

"အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ တန္ဖိုးက် ေနသည့္ ေဒၚလာ ေငြကို ကုစားႏိုင္ရန္ ေရႊမ်ားကို အခ်ိန္အေရြး ထုတ္ေရာင္းလာႏိုင္

ေရႊသာလွ်င္ အဓိက

" ကုန္ပစၥည္း ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္ သကဲ့သို႔ 
ေရႊေစ်းသည္လည္း ျမင့္တက္လာ ေန ေပသည္။ 
အာရွမွ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ အိႏ္ၵိယ ႏိုင္ငံတို႔၏ စီးပြားေရးအင္အား တိုးတက္လာမႈ ေပၚတြင္ 
ေရႊသည္ အက်ဳိးရွိေနၿပီး ေစ်းကြက္ျမင့္ တက္လာေပသည္။"

"အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ တန္ဖိုးက် ေနသည့္ ေဒၚလာ ေငြကို ကုစားႏိုင္ရန္ 
ေရႊမ်ားကို အခ်ိန္အေရြး ထုတ္ေရာင္းလာႏိုင္ေပသည္။"
ေရႊသာလွ်င္ အဓိက -ဦးၾကည္ခင္- ၁၉၃၃ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စီပြားေရးကပ္ ဆိုက္ ေရာက္ ခဲ့စဥ္ကာလက ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ တစ္ ေအာင္ စလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ခန္႔သာ ရွိခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ႏိုင္ငံတကာ၌ ေရႊတစ္ ေအာင္စလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၃၀၀ ေက်ာ္တြင္ ရွိေနေပၿပီ။ ယခင္က ၁၆၀၀ အထိ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေရႊေစ်းကြက္တြင္ ေရႊကိုအလု အယက္လူႀကိဳက္မ်ားေနရျခင္းမွာ လက္ရွိ အေျအေနအားျဖင့္ အေၾကာင္းႏွစ္ခ်က္ရွိပါ သည္။ ယင္းတို႔မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာ ေငြေရးေၾကးေရး အက်ပ္အတည္း အေျခ အေနမ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ ပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔၏ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈႏွင့္ ေဒၚလာ ေငြေၾကး တန္ဖိုးေလ်ာ့က်မႈမ်ားေၾကာင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားသည္ ေရႊကို ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ေငြေၾကးကုမၸဏီမ်ား ( Gold Funds ) ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ၀ယ္ယူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား ျခင္းသည္ ယခုအခါတြင္ စိတ္ခ်ရသည့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေနေပသည္။ အထူး သျဖင့္ ဘဏ္မ်ား ဖ်က္သိမ္း၊ ပ်က္ျပားျခင္းႏွင့္ စေတာ့ေစ်းကြက္ မ်ား ၿပိဳကြဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေလသည္။ ရွားပါးျခင္းဆိုသည့္ ေရႊ၏အရည္အေသြး သည္ လူႀကိဳက္မ်ားရျခင္း အဓိကအေၾကာင္း ရင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေရႊသည္ ေငြစကၠဴကဲ့သို႔ အကန္႔အသတ္မရွိ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည့္ ေငြ ေၾကး မဟုတ္ေပ။ ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ေန႔ တျခား ျမင့္မားလာေသာ္လည္း ေရႊကို ပိုမိုထုတ္ လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ႏွစ္ေပါင္း အတန္ၾကာ ကတည္းက ေရႊထြက္ရွိမႈသည္ က်ဆင္းလာေန ေပသည္။ ကမၻာ့ေရႊအမ်ားစုကို ခ်မ္းသာသည့္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ျပင္သစ္၊ ဆြတ္ဇာလန္စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဗဟို ဘဏ္မ်ား ကပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ခုနစ္ႏွစ္ကာလခန္႔မွစ၍ ေရႊကို အထူးျပဳ ရင္းႏွီးသည့္ေငြေၾကး တန္ဖိုးရွိသည့္ ေရႊကိုအမ်ားစု ၀ယ္ယူထိန္းသိမ္းထားသည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားျဖစ္ လာၾကေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေငြေၾကးကုမၸဏီမ်ား လက္၀ယ္၌ ေရႊမ်ား စုစည္းရွိေနျခင္းမွာ ယင္းကုမ္ၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ဘ႑ာေရး ေစ်းကြက္အတြင္း တစ္ဦး ခ်င္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရယူႏိုင္ ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးခ်င္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ား အေနျဖင့္ ေရႊကို ၀ယ္ယူရင္းႏွီးသည့္ ယင္းေငြေၾကး ကုမ္ၸဏီမ်ား၏ အစုရွယ္ယာမ်ား ကို ၀ယ္ယူျခင္း ျဖင့္ ေရႊကို၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေပ သည္။ ယင္းေငြေၾကးကုမၸဏီမ်ားသည္ ပံုမွန္ စေတာ့ ရွယ္ယာမ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္း မျပဳေပ။ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ ေအာင္စ ၄၀၀ ရွိ ေရႊတံုး မ်ားကို ေဒၚလာ ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ၀ယ္ယူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၾကသည္။ ယင္းေရႊမ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္းသည္ ေရႊဒဂၤါးမ်ား၊ တစ္ကီလိုရွိ ေရႊတံုးမ်ား၊ ရတနာမ်ားကို ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျခင္း ထက္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေလသည္။ ဥပမာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ( Street Tracks ) ေငြေၾကး ကုမၸဏီသည္ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၂၀ တန္ဖိုးရွိသည့္ ေရႊတန္ခ်ိန္ ၆၄၉ တန္ကို လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ထားရွိေလသည္။ အဓိက ဗဟိုဘဏ္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈထက္ မမ်ားေသာ္ လည္း ၎င္းတို႔ ထက္မေလ်ာ့ေပ။ ေရႊသည္ အခ်ိန္ ၾကာေညာင္းေသာ္လည္း အေရာင္မမွိန္ဘဲ အလြယ္တကူ ေငြျဖစ္လြယ္ကာ လက္ဆုပ္လက္ ကိုင္ ပိုင္ပိုင္ ႏိုင္ႏိုင္ လက္၀ယ္ထားႏိုင္သျဖင့္ ဆြဲေဆာင္မႈႀကီး မားလွသည္ျဖစ္ရာ ေရႊကိုျငင္းပယ္ မည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ မ်ား အလြန္႔အလြန္နည္းလွေပမည္။ သို႔ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ေက်ာ္ကာလက အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ပညာရွင္ Peter Bernstein က ေရႊေပၚတြင္ အထင္ႀကီးလြန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာအုပ္ေရး ခဲ့ေပသည္။ ေရႊသည္ စိတ္ႀကိဳက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အျဖစ္မွ ေလွ်ာက်လာႏိုင္မည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိေပးခဲ့ေလသည္။ အာဖဂန္ နစၥတန္သို႔ ဆိုဗီယက္တို႔ ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ ခဲ့သည့္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေရႊသည္ တစ္ထ ႐ြိဳင္ေအာင္စလွ်င္ ၈၅၀ ေဒၚလာမွ တန္ဖိုးသံုးပံု တစ္ပံုခန္႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေလသည္။ ေရႊကို အ႐ူးအမူးျဖစ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဆံုး႐ံႈး မႈဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ားကို ကုသရန္ အခ်ိန္ အေတာ္ ရခဲ့ရာ Bernstein အေနျဖင့္ ေရႊ၏ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မႈကို အံ့ၾသခဲ့ရသည္။ သူ၏ စာအုပ္ တြင္ ေရႊကို မက္ေမာလြန္းသူမ်ားသည္ ေရႊ၏ က်ိန္စာသင့္တတ္သည္ဟုဆိုသည္။ ေရာမ ေခတ္က ေရႊကို မက္ေမာလြန္းသူစစ္ဘုရင္ Crassus သည္ လည္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ ေရႊရည္မ်ားေလာင္းထည့္ခံရ၍ ေသဆံုးခဲ့ျခင္း ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရႊသည္ စစ္ေဘးကာလအႏၲရာယ္မ်ား စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွ လြတ္ကင္း ေစႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ပညာရွင္ Bernstein က လြန္ ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ကာလအတြင္း ေဒၚလာေငြ တန္ဖိုးတက္လာခဲ့သည့္ အတြက္ ေရႊကိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အေကာင္းဆံုးဟု ယူဆခဲ့ျခင္းသည္ မွားယြင္းသည့္ အယူအဆ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ျငင္းခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရႊကိုသာ ယံုၾကည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မၾကာမီက ေရႊေစ်းသည္ တစ္ေအာင္ စေဒၚလာ ၁၅၀၀ ကို ေရာက္ရွိသြားသည့္အခါ လက္မေထာင္ႏိုင္ၾကေပသည္။ ယင္းအခ်က္ အရ အခ်ိန္ၾကာသည္ႏွင့္အမွ် ေရႊသည္ ေငြ စကၠဴမွ်သာျဖစ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသျခင္း ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ေရႊေခတ္သည္ မကုန္ဆံုးေသးဟု ယံုၾကည္ ၿမဲပင္။ ေရႊကိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ စီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္သည့္ စေတာ့ရွယ္ ယာႏွင့္ ဘြန္းစာခ်ဳပ္ (Bonds) မ်ားထက္ ေရႊကို ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ွႏွံျခင္းကိုသာ ႏွစ္သက္ၾကေပ သည္။ ကမၻာတြင္ ေရနံေစ်းတက္ေနသကဲ့သို႔ပင္ ေရႊသည္လည္း ေရနံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လ်က္ အၿပိဳင္ ပင္ ျဖစ္ေနေပသည္။ ေရနံေစ်းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ အတြင္း ကမၻာ့ေရနံသံုးစြဲမႈ လိုအပ္ခ်က္ ၀ယ္လိုအားေၾကာင့္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ကုန္ပစၥည္း ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္ သကဲ့သို႔ ေရႊေစ်းသည္လည္း ျမင့္တက္လာ ေန ေပသည္။ အာရွမွ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ အိႏ္ၵိယ ႏိုင္ငံတို႔၏ စီးပြားေရးအင္အား တိုးတက္လာမႈ ေပၚတြင္ ေရႊသည္ အက်ဳိးရွိေနၿပီး ေစ်းကြက္ျမင့္ တက္လာေပသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏ္ၵိယလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အစဥ္ အလာအားျဖင့္ ေရႊကိုအမ်ားအျပား စုေဆာင္း ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းႏွစ္ ႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံ ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေပါက္ကြဲျမင့္မားကာ အရွိန္ အဟုန္ျပင္းထန္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရျခင္းတို႔က အေၾကာင္းရင္း တစ္ခ်က္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ပင္ ေရႊကိုစုေဆာင္းပိုင္ဆိုင္ၾကျခင္းမွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို အက်ဳိးရွိေစေလသည္။ ေစ်းကြက္အသီးသီးတြင္ ေရႊအေရာင္း အ၀ယ္ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ရၿပီး ေငြေၾကး ရန္ပံု ေငြကုမၸဏီ Hedge Funds မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ေငြေၾကးေဒၚလာဘီလ်ံေပါင္း မ်ားစြာ ကို ေရႊအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳ လာၾက သည္။ (ယင္းေငြေၾကး ရန္ပံုေငြ ကုမ္ၸဏီ မ်ားတြင္ အစု၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္သူမ်ားမွာ ေဒၚလာသိန္းဂဏန္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေရႊ ေစ်းမွာ ပို၍ပင္ ျမင့္တက္ သြားရေတာ့ သည္။ အခ်ဳိ႕က ေရႊ၏ အေရးပါမႈ အေနအထား သည္ ၎ကို ဆြဲေဆာင္မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈေလ်ာ့ပါး လာ သည္ႏွင့္အမွ် ေရႊႏွင့္ယွဥ္လ်က္ တန္ဖိုးျမင့္ လ်က္ရွိသည့္ ေရနံစြမ္းအင္ေစ်းႏႈန္းမွာ အေမ ရိကန္ စီးပြားေရးသည္ လက္ရွိဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ က်ဆင္းသည္ႏွင့္ အမွ် က်ဆင္းလာမည္ဟု တင္ျပၾကသည္။ ေရႊႏွင့္ပတ္သတ္၍ အေရးႀကီးသည့္ သတိ ျပဳဖြယ္အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိေနပါသည္။ ကမၻာ့ ပမာဏ၏ အဓိကက်သည့္ အေရအတြက္ ပမာဏျဖစ္သည့္ ေရႊေအာင္စသန္းေပါင္း ၁၄၇ သန္းသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ လက္၀ယ္၌ ရွိေပသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ တန္ဖိုးက် ေနသည့္ ေဒၚလာ ေငြကို ကုစားႏိုင္ရန္ ေရႊမ်ားကို အခ်ိန္အေရြး ထုတ္ေရာင္းလာႏိုင္ေပသည္။ ယင္းအေျခ အေနသည္ ေရႊသမား တို႔ကို ထိခိုက္ ေစႏိုင္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာ့တစ္ေနရာ၌ ေရႊပမာဏမ်ား ကို ထပ္မံရွာေဖြေတြ႕ရွိေပသည္။ ေရႊကို ခံုမင္ႏွစ္ သက္ၾကသည့္ ေရႊသမားတို႔ စဥ္းစားရန္ အခ်က္ ပင္ျဖစ္ေပသည္ဟု ဆိုေပသည္။ -ဦးၾကည္ခင္- ( SME Myanmar Magazine - January 2014 - တြင္ ေဖာ္ျပျပီး ) ================================================ ေလးစားလွ်က္ ကိုဇင္ေဇ ( Social Media Rep @www.facebook.com/MyanmarSmeMagazine ) ( SME Myanmar Magazine စာအုပ္ပုံမွန္ မွာယူဖတ္႐ႈလိုသူမ်ား ၊ ေၾကာ္ျငာ ထည့္သြင္းလိုသူမ်ား Message box မွ တဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ ။ )

Reactions:

0 ကြန္မန့္ေရးရန္:

Post a Comment